5 ශ්‍රේණිය ගණිත ගැටලු මාසික සඟරාවේ ජනවාරි දෙවැනි දා ට අදාළ ( 02/01/2021- සිකුරාදා ) පිළිතුරු වීඩියෝව.

danumasamanala_qdbp17c5

View all posts

Add comment

Your email address will not be published.